Ginecologo

Div. Ostetricia e Ginecologia Osp.S. Eugenio Roma
Studio: Via Gorizia, 30 – Roma
Tel. 06 8557731

Dott. Paolo Inghirami – Ginecologo